ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ BAUER MEDIA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Všeobecné podmínky pro soutěže společností BAUER MEDIA v.o.s. a BAUER MEDIA PRAHA v.o.s.

Účelem tohoto dokumentu je stanovení všeobecných podmínek pro účast v soutěžích společností:

  • BAUER MEDIA v.o.s. IČ: 497 09 968, se sídlem Moulíkova 1b/3286, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752; a
  • BAUER MEDIA PRAHA v.o.s. IČ: 610 64 734, se sídlem Moulíkova 1b/3286, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76204

(dále jen společně jako „Pořadatel“; u konkrétních soutěží se rozumí „Pořadatelem“ vždy ta z výše uvedených společností, která danou soutěž provozuje v souladu s jejími příslušnými pravidly).

Tyto podmínky doplňují pravidla stanovená pro konkrétní jednotlivou soutěž v časopisu Pořadatele s tím, že je-li určité ustanovení v konkrétních pravidlech odlišné od ustanovení těchto podmínek, má takové ustanovení v konkrétních pravidlech přednost.

Účastníkem soutěží se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „účastník“).

Ze soutěží jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli.

Pro Pořadatele je maximálně důležité fair play a rovné šance pro všechny účastníky. Z tohoto důvodu budou bez náhrady a jednostranným rozhodnutím Pořadatele vyloučeny ti účastníci, kteří jakkoli nesplní podmínky soutěže nebo u nichž Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru či narušovat nebo ohrožovat provoz serveru či jiných technologických nástrojů, které jsou Pořadatelem v soutěži využívány. Pokud bude mít Pořadatel oprávněné pochybnosti o zneužití herního systému některým z účastníků, o použití takových technologií, které ovlivňují výherní pořadí, apod., má plné právo takového účastníka bez náhrady ze soutěží vyřadit. Stejně tak Pořadatel vyloučí bez náhrady účastníka, který sám či prostřednictvím třetí osoby získá jakoukoli neoprávněnou výhodu vůči ostatním účastníkům, tj. např. obdrží podmínky soutěže před začátkem soutěže, apod.. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit časový okamžik, od kterého budou do soutěže platně přijímány SMS zprávy a stejně tak je oprávněn určit konec doby pro zasílám SMS zpráv. Stanoví se, že veškeré SMS zprávy zaslané mimo uvedenou herní dobu jsou neplatné.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě, že se vyskytnou závažné důvody bránící řádnému průběhu soutěže, rozhodnout o předčasném ukončení soutěže.

V případě, že se účastníkovi nepodaří doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, či bude doručení spjato s obtížemi, zaniká nárok účastníka na získání této výhry bez náhrady. Takto nepřevzaté zásilky propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům Pořadatele.

Účastníci soutěží výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěžemi s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

V případě, v rámci některé soutěže bude účastník vytvářet fotografii, popř. jakýkoliv jiný příspěvek chráněný právem duševního vlastnictví (dále jen „soutěžní dílo“), platí, že:

  • Pořadatel si vyhrazuje právo zcela dle vlastního uvážení vyřadit ze soutěže soutěžní dílo, jehož autorem není soutěžící, který jej do soutěže vložil, případně které obsahuje vulgarismy nebo jehož obsah zjevně neodpovídá zadání pro soutěžní díla dle pravidel příslušné soutěže, popř. jehož obsah je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy Pořadatele a s ním spolupracujících subjektů.
  • Zasláním soutěžního díla do soutěže účastník uděluje Pořadateli nevýhradní souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn soutěžní dílo (včetně všech jeho jednotlivých částí) využívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům Pořadatele, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje zejména neomezený rozsah územní, množstevní a časový) a všemi v úvahu připadajícími způsoby užití. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní dílo pro své potřeby a takto upravené soutěžní dílo dále ve výše uvedeném rozsahu užít. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas účastníka, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže. Pořadatel je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže, že soutěžící není autorem soutěžního díla (ani nezískal od autora odpovídající svolení), odpovídá účastník v plném rozsahu za veškeré škody či jiné újmy vzniklé v této souvislosti Pořadateli a zavazuje se tyto škody či jiné újmy neprodleně v plném rozsahu uhradit.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech poskytnutých osobních údajů do databáze Pořadatele, který je v postavení správce a s jejich následným zpracováním, a to i prostřednictvím zpracovatelů pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, a případně pro nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. Stejně tak má účastník po vyhodnocení soutěže kdykoli právo na ukončení zpracování osobních údajů, zašle-li písemné oznámení na adresu Pořadatele. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na Pořadatele obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody vzniklé účastníkům v souvislosti s užíváním cen či výher, tj. např. jejich nesprávnou manipulací.

Pořadatel není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení cen či výher nebo nesprávné doručení cen či výher způsobené poštovní přepravou na adresu účastníka.

Vymáhání účasti v soutěži či cen a výher soudní cestou je vyloučeno. Ceny a výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěží. Pořadatel je zároveň oprávněn pravidla kdykoli změnit či upravit.

V případě, že výherci, kteří se soutěže zúčastnili prostřednictvím SMS zprávy, nebudou opakovaně (nejméně 2x) zastiženi na mobilním telefonním čísle nebo do 14 dnů nezareagují na oznámení o výhře zaslané jim prostřednictvím SMS zprávy, ztrácí na tuto výhru nárok.

Od veškerých peněžitých výher převyšující částku ve výši 10 000 Kč bude odečtena srážková daň ve výši 15% a výherce má nárok na vyplacení peněžité výhry po odečtení těchto 15%.

Newsletter
Zdarma Vás upozorníme na nové
vydání Vašeho oblíbeného časopisu.
Kalendář vydání časopisů
Pondělí
19 / 2
Rytmus života č. 8
TV Max č. 5
Úterý
20 / 2
Claudia č. 8
Čas pro hvězdy č. 8
Recepty a křížovky CL č. 1
Rytmus života - Číselné křížovky č. 2
Týdeník Televize č. 9
Středa
21 / 2
Chvilka pro tebe č. 8
Nostalgie č. 3
Pestrý svět č. 8
Prima vychytávky č. 3
Tajemné příběhy NŽ č. 1
tina č. 8
Žena a život č. 4